ម៉ាស៊ីន Smart POS

សេវា Smart Pay POS សម្រាប់ធនាគារ​ចិន​ សាខា​រាជធានីភ្នំពេញ កំពុង​ផ្ដល់​នូវ​សេវា​ប្រមូល​ការ​ទូទាត់ប្រាក់ និង​ការផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ការទូទាត់ តាមរយៈ​មណ្ឌល​សេវា​តែមួយ​ ដែល​ក្នុងនោះរួមមាន UnionPay, VISA, WeChat និង Alipay ជាដើម។ ដើម្បី​ស្នើសុំប្រើប្រាស់​សេវា​ Smart Pay POS
លោកអ្នកស្នើសុំ​ត្រូវ​មាន​ឯកសារដូច​ខាង​ក្រោមនេះ ។ 

 • បើកគណនីក្រុមហ៊ុន​ នៅ​ធនាគារ​ចិន សាខារាជធានីភ្នំពេញ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ​លិខិត​ឆ្លង​ដែនថត​ចម្លង
 • លេខ​ទូរសព្ទ​លើតុ (023)
 • ដាក់ប្រាក់ 5 ដុល្លារ​សម្រាប់​សេវា Wireless POS Terminal បន្ថែម
 • ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធអាជីវកម្ម​ ដូចជាប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មអាជីវកម្ម វិញ្ញបនបត្រ​ចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន​។ល។​
   

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង​មក​ផ្នែក​សេវាអតិថិជន​តាមរយៈទូរសព្ទលេខ (855) 23 988 886 ឬសាខា​របស់យើង​ដូច​ខាង​ក្រោមនេះ៖

 • សាខា​រាជធានីភ្នំពេញ៖ (855) 23 986 385 / (855) 23 986 380
 • សាខា​អូឡាំពិក៖ (855) 23 967 228 / (855) 23 967 218 / (855) 23 967 219 /
  (855) 23 967 229
 • សាខាអ៊ិនធឺខន៖ (855) 23 987 068 / (855) 23 987 101 / (855) 23 987 216 /
  (855) 23 987 190
 • សាខា​ខេត្តសៀម​រាប៖ (855) 63 969 518
 • សាខា​ខេត្តព្រះសីហនុ៖  (855) 34 934 048