សេវា​ឥណទានទុនបង្វិល​រយៈពេលខ្លី (“STRCF”)

សេចក្ដីផ្ដើម

សេវា​ឥណទាន​ទុនបង្វិល​រយៈពេលខ្លី (STRCF) គឺជា​ប្រាក់​កម្ចី​ទុនបង្វិល​​ដែលមានការធានា ឬមិនមានការធានា ​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​​អាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃ​របស់អ្នក និង​សម្រាប់​តម្រូវ​ការ​ទុន​​ប្រតិបត្តិការ។ ប្រាក់​កម្ចីនេះ​អាច​ដកយកទៅប្រើ​ប្រាស់ទៅតាម​​ចំណែក​ខុសៗគ្នា ហើយ​​ធ្វើប្រតិបត្តិការ​​​ជា​លក្ខណៈទុនបង្វិល។​

លក្ខណៈពិសេស

  1. ការ​ប្រាក់អាចទូទាត់​នៅ​ដំណាច់​ពេលបង់​ការ​ប្រាក់​មួយលើកៗ
  2. រយៈពេល​បង់ការ​ប្រាក់​មានភាពបត់បែន​
  3. រយៈពេលកម្ចីត្រូវតិចជាង​ 1 ឆ្នាំ

អ្នកដែលមានសិទ្ធិ​ស្នើសុំ

គ្រប់អង្គភាពអាជីវកម្មទាំងអស់​ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា ជាពិសេស ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន ទទួល​ខុស​ត្រូវមានកម្រិត​ និង​ក្រុមហ៊ុន​មហាជ​ន​ទទួល​ខុស​ត្រូវមានកម្រិត ដែល​មាន​តម្រូវការ​ទុន​ប្រតិបត្តិការ​រយៈពេលខ្លី។

ឯកសារដែលចាំបាច់

  1. ទម្រង់បែបបទស្នើសុំ​សេវា​ធនាគារ (អាច​ស្នើសុំ​ពី​ធនាគារ​បាន) 
  2. ប្រវត្តិ​ក្រុមហ៊ុន និងអាជីវកម្ម
  3. វិញ្ញាបនបត្រ​​បញ្ជាក់ការ​ចុះឈ្មោះ​ក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (ប្រសិនបើមាន)
  4. លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន និងសេចក្ដីសម្រេច​​របស់នាយក
  5. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​បានធ្វើសវនកម្មរួច​សម្រាប់ រយៈពេល 3 ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ និង​របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ​ចុង​ក្រោយ​បំផុត
  6. ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងទៀត​ ដែល​ធនាគារ​អាច​នឹង​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​​ក្នុងករណីខ្លះ​។

នីតិវិធី​ស្នើសុំ

ដើម្បី​ស្នើសុំសេវា​ឥណទាន​ទុនបង្វិលសូមទាក់ទង​មកកាន់ផ្នែក​សេវាធនាគារ​ក្រុមហ៊ុន (023988886)